Privacybeleid

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke

Wolford Aktiengesellschaft, Wolfordstraße 1, 6900 Bregenz, Österreich

Eigenaar contact-e-mailadres: dataprotection@wolford.com

Soorten verzamelde Gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, provincie, staat, land, Postcode, geslacht, geboortedatum, stad, adres, gebruikersnaam, wachtwoord, naam bedrijf, factuuradres, verzendadres, huisnummer en taal.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van de gegevensverwerking

Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

Het doel van de verwerking

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Verwerking van betalingen, Analyses, Tagbeheer, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Contact met de Gebruiker, Weergave van content van externe platforms, Ondersteunings- en contactverzoeken beheren, Beheer van de Gebruikersdatabase, Adverteren, Contacten beheren en berichten verzenden, Platformdiensten en hosting en Registratie en verificatie.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

  Met dit soort diensten kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertenties en communicatie die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
  Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van cookies om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
  In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

  Direct Email Marketing (DEM) (deze Website)

  Deze Website gebruikt de Gebruikersgegevens om diensten en producten aan te bieden die worden verstrekt door derden of niet gerelateerd zijn aan het product of de dienst die wordt verstrekt door deze Website.

  Verzamelde Persoonsgegevens: e-mailadres.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Adobe Analytics (Adobe)

  Adobe Analytics is een analyseservice die wordt aangeboden door Adobe Systems, Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out

  Google AdWords conversietracking (Google Inc.)

  De conversietracking van Google AdWords is een analyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Google AdWords koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Ads conversietracking (Facebook, Inc.)

  De conversietracking van Facebook Ads is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die worden uitgevoerd door deze Website.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Analytics for Apps (Facebook, Inc.)

  Facebook Analytics for Apps is een analyseservice die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

  Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
  Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  User ID-uitbreiding voor Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics op deze Website maakt gebruik van een functie die User ID wordt genoemd. Met deze instelling kunnen Gebruikers nauwkeuriger worden gevolgd, door de Gebruiker met hetzelfde id te koppelen aan verschillende sessies en apparaten. De functie is zo opgezet dat Google een persoon niet individueel kan herkennen of permanent een bepaald apparaat kan herkennen.
  Met de User ID-extensie kunnen Gegevens vanuit Google Analytics worden gekoppeld aan andere Gegevens over de Gebruiker die zijn verzameld door deze Website.
  Met de onderstaande opt-outkoppeling meldt u zich alleen af voor het apparaat waarop u werkt, en wordt u niet afgemeld van onafhankelijk uitgevoerd bijhouden van door u bezochte websites door de Eigenaar. Neem contact met de Eigenaar op via het in dit privacybeleid aangegeven e-mailadres om ook bezwaar te maken tegen de bovengenoemde tracering.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Display Advertising-extensie voor Google Analytics (Google Inc.)

  Google Analytics op deze Website kan de op belangstelling gerichte advertenties van Google, externe bezoekersgegevens en informatie van de DoubleClick-cookie gebruiken om de analyse uit te breiden met demografische gegevens en gegevens over belangstelling en interactie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Wordpress Stat (Automattic Inc.)

  Wordpress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Beheer van de Gebruikersdatabase

  Met dit soort diensten kan de Eigenaar gebruikersprofielen creëren vanuit een e-mailadres, een eigennaam, of andere informatie die de Gebruiker verstrekt aan deze Website, en kunnen de activiteiten van de Gebruiker worden gevolgd door analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen in sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Website te verbeteren.
  Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten op basis van specifieke acties die in deze Website zijn uitgevoerd.

  Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

  Salesforce Sales Cloud is een beheersservice voor gebruikersdatabases die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Contact met de Gebruiker

  Contactformulier (deze Website)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en voornaam.

  Telefonisch contact (deze Website)

  Als u uw telefoonnummer verstrekt, wordt mogelijk contact met u opgenomen voor commerciële of promotionele doeleinden in verband met deze Website, of voor het voldoen aan ondersteuningsverzoeken.

  Verzamelde Persoonsgegevens: telefoonnummer.

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)

  Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, Gebruiksgegevens, geslacht, land, Postcode, provincie, staat, stad, telefoonnummer en voornaam.

 • Contacten beheren en berichten verzenden

  Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
  Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

  Inxmail GmbH

  Our newsletter and its delivery as well as the analysis of newsletter reading behavior.

  Personal Data collected: address, country, date of birth, email address, first name, gender, last name and Usage Data.

  Place of processing: Germany– Privacy Policy.

  HORISEN AG

  Sms delivery and communication service.

  Personal Data collected: phone number and various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

  Place of processing: Switzerland – Privacy Policy.

  Verwerkingslocatie: Frankrijk – Privacybeleid.

 • Ondersteunings- en contactverzoeken beheren

  Met dit soort diensten kan deze Website ondersteunings- en contactverzoeken beheren die via e-mail of op andere wijze worden ontvangen, zoals het contactformulier.
  De verwerkte Persoonsgegevens zijn afhankelijk van de door de Gebruiker in de berichten verschafte informatie en het gebruikte communicatiemiddel (b.v. een e-mailadres).

  Salesforce Service Cloud (salesforce.com, inc.)

  Salesforce Service Cloud is een dienst voor het beheren van ondersteunings- en contactverzoeken die wordt aangeboden door salesforce.com, inc.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Platformdiensten en hosting

  Deze diensten hebben als doel het hosten en beheren van de belangrijkste onderdelen van deze Website, en dus zorgen ze voor de voorziening van deze Website vanuit één gemeenschappelijk platform. Zulke platforms voorzien de Eigenaar van een breed scala aan instrumenten – bijv. analytics, gebruikersregistratie, commentaar, database management, e-commerce, betalingsverwerking – die het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens impliceren. Sommige van deze diensten werken via geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is om de werkelijke locatie waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen te bepalen.

  WordPress.com (Automattic Inc.)

  WordPress.com is een platform dat aangeboden wordt door Automattic Inc. en waarmee de Eigenaar deze Website kan bouwen, beheren en hosten.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Registratie en verificatie

  Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Website ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten.
  Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Website toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden.

  Rechtstreekse registratie (deze Website)

  De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan deze Website.

  Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, factuuradres, geboortedatum, gebruikersnaam, geslacht, huisnummer, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, staat, stad, taal, telefoonnummer, verzendadres, voornaam en wachtwoord.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt uitgevoerd door het volgen van Gebruiksgegevens en met gebruik van Cookies. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte reclame-activiteiten beheren.
  In aanvulling op een willekeurige opt-out, aangeboden door de onderstaande diensten, mag de Gebruiker zich afmelden voor het gebruik van cookies van de diensten van derde partijen door naar de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te gaan.

  AdWords Remarketing (Google Inc.)

  AdWords Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Adwords e a Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out.

  Remarketing door Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)

  Google Analytics for Display Advertising is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee de tracking-activiteiten van Google Analytics en zijn Cookies worden gekoppeld aan het advertentienetwerk van Adwords en het Doubleclick Cookie.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

  Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

  Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

  Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en e-mailadres.

  Verwerkingslocatie: VS – PrivacybeleidOpt Out. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Tagbeheer

  Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
  Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

  Google Tag Manager (Google LLC)

  Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

 • Verwerking van betalingen

  Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Website betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Website uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken.
  Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling.

  Adyen (Adyen B.V.)

  Adyen is een betalingsdienst die wordt aangeboden door Adyen B.V.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Nederland – Privacybeleid.

  Paypal (PayPal Inc.)

  PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid.

  SOFORT (SOFORT GmbH)

  SOFORT is een betalingsdienst die wordt aangeboden door SOFORT GmbH.

  Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven.

  Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid.

Klarna (Klarna Bank AB)

Klarna is a Swedish bank that provides online financial services such as payment solutions for online storefronts, direct payments, post purchase payments and more.

Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service.

Place of processing: See Klarna privacy policy - Privacy Policy.

In order to be able to offer you Klarna’s payment options, we will pass to Klarna certain of your personal information, such as contact and order details, in order for Klarna to assess whether you qualify for their payment options and to tailor the payment options for you. General information on Klarna you can find here. Your personal data is handled in accordance with applicable data protection law and in accordance with the information in Klarnas privacy statement.

Boniversum

Provided that the outstanding receivable is not disputed, the credit agency Creditreform Boniversum may use the data in respect of this amount for the calculation of a probability value concerning the relevant person’s ability and willingness to pay, subject to the further provisions specified in the German Data Protection Act (BDSG), New Version (BDSG-neu), section 31 (2). The wording of BDSG-neu, section 31 (2) can be found here: www.boniversum.de/EUDSGVO/?lang=en
Our company regularly checks customers for creditworthiness whenever contracts are concluded; if there is a legitimate interest, we also check existing customers. We therefore collaborate with Creditreform Boniversum GmbH – address: Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss, Germany – which provides us with the relevant data. Acting on behalf of Creditreform Boniversum, we hereby wish to provide you with the following information under the EU GDPR article 14, by way of anticipation:
Creditreform Boniversum GmbH is a consumer credit agency. It runs a database storing credit information about private individuals.
On this basis, Creditreform Boniversum provides its clients with information on the creditworthiness of their customers. Clients include, for instance, banks, leasing companies, insurance companies, telecommunications companies, receivables management companies, as well as shipping, wholesale and retail companies and other companies supplying goods and services. Acting within the parameters of the law, some of the data in the creditworthiness database are also supplied to other corporate databases, including databases for address trading purposes.
The database of Creditreform Boniversum stores primarily names, addresses, dates of birth, email addresses (if applicable), payment histories and ownership structures. The purpose of processing data stored in this way is to provide information about individuals on whom creditworthiness information is requested. The legal basis for such processing is EU GDPR article 6 (1f). Under this provision, information about such data may only be provided if a client can prove convincingly that he or she has a legitimate interest in obtaining the information. If data are sent to non-EU countries, this is done on the basis of so-called “standard contractual clauses”, which you can view under the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=en You can also request this information to be sent to you.
Data are stored for as long as knowledge of those data is required to realise the purpose of storage. Such knowledge is usually required for an initial storage period of three years. After the expiry of this period, a review is conducted whether storage continues to be necessary; otherwise the data are deleted on the precise expiry date. If the facts of a matter cease to be relevant, the data are erased on the precise date three years after cessation. Entries in the debtors’ list are deleted on the precise date three years after an official order for entry was presented, in compliance with the German Code of Civil Procedure (ZPO), section 882e.
The following are examples of legitimate interests within the meaning of the EU GDPR article 6 (1f): loan decisions, initiation of business, ownership structures, receivables, creditworthiness checks, insurance agreements, enforcement information.
You have a right to obtain information about the data stored by Creditreform Boniversum GmbH about yourself as a person. If those data are incorrect, you are entitled to rectification or erasure. If it is not possible to determine immediately whether the data are correct or incorrect, you are entitled to the blocking of the relevant data until your entitlement has been clarified. If your data are incomplete, you can demand their completion. If you have given your consent for the processing of data stored by Creditreform Boniversum, you may revoke this consent at any time. Your revocation will not impact the legitimacy of any processing of your data that may have taken place on the basis of your consent prior to revocation.
If you have any objections, requests or complaints concerning data protection, you may contact the Data Protection Officer of Creditreform Boniversum at any time. He or she will assist speedily and confidentially on all issues of data protection. Alternatively, you can lodge a complaint about Boniversum’s data processing with the State Data Protection Officer (Landesbeauftragte für Datenschutz) of the German federal state that is relevant to you.
Data stored about you by Creditreform Boniversum come from publicly accessible sources as well as from debt collection companies and their clients. To determine your creditworthiness, Creditreform Boniversum assigns a score to your data. The data underlying this score include your age, gender, address details and some of your payment experience data. The various data form part of the score calculations with different weights. Creditreform Boniversum clients use such scores to help them reach decisions about granting loans.
Right to object:
The processing of data stored by Creditreform Boniversum takes place on compelling legitimate grounds for the protection of creditors and loans, where processing regularly overrides their interests, rights and freedoms or where it serves the establishment, exercise or defence of legal claims. You can only object to Creditreform Boniversum about the processing of your data if you have grounds relating to your particular situation and if you can substantiate those reasons. If such special reasons are verifiably available, your data will cease to be processed there. If you object to the processing of your data for advertising and marketing purposes, then your data will no longer be processed for those purposes.
The entity with responsibility under the EU GDPR article 4 (7) is Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss, Germany. Your contact point within our company is the Consumer Service, phone: +49 (0) 2131 36845560, fax: +49 (0) 2131 36845570, email: selbstauskunft@boniversum.de.
The competent Data Protection Officer has the following contact details: Creditreform Boniversum GmbH, Data Protection Officer, Hellersbergstrasse 11, 41460 Neuss, Germany.
Email: datenschutz@boniversum.de.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Maps widget (Google Inc.)

  Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen.

  Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild.

Verdere informatie over Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens die via andere bronnen dan de Gebruiker worden verzameld

  De Eigenaar van deze Website kan op rechtmatige wijze Persoonsgegevens ten aanzien van Gebruikers hebben verzameld zonder dat zij daarvan op de hoogte waren, door ze te hergebruiken of van derden te verwerven op de gronden vermeld in het artikel over de rechtsgrond voor verwerking.
  Indien de Eigenaar Persoonsgegevens op een dergelijke manier heeft verzameld, kunnen Gebruikers specifieke informatie over de bron vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

  Geautomatiseerde besluitvorming houdt in dat een beslissing die rechtsgevolgen of vergelijkbare significante gevolgen voor de Gebruiker kan hebben, uitsluitend met technologische middelen wordt genomen, zonder enige menselijke tussenkomst.
  Deze Website kan met de Persoonsgegevens van de Gebruiker beslissingen nemen die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op geautomatiseerde processen in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden.
  Deze Website maakt van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst tussen de Gebruiker en de Eigenaar, dan wel op basis van uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker, indien deze toestemming wettelijk vereist is.
  Geautomatiseerde besluiten worden genomen met behulp van technologische middelen - meestal gebaseerd op algoritmen op basis van vooraf gedefinieerde criteria - die ook door derden kunnen worden geleverd. De overweging achter de geautomatiseerde besluitvorming is:

  • om het besluitvormingsproces mogelijk te maken of anderszins te verbeteren;
  • om Gebruikers een eerlijke en onbevooroordeelde behandeling geven op basis van consistente en uniforme criteria;
  • om de potentiële schade als gevolg van menselijke fouten, persoonlijke vooroordelen e.d. die kunnen leiden tot discriminatie of onevenwichtigheid in de behandeling van personen e.d., te beperken;
  • om het risico te beperken dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet nakomt. Voor meer informatie over de doeleinden, de eventuele diensten van derden en de specifieke beweegredenen voor geautomatiseerde besluiten die in deze Website worden gebruikt, kunnen Gebruikers de relevante artikelen in dit document raadplegen.

  Gevolgen van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen voor Gebruikers en rechten van Gebruikers op wie deze van toepassing zijn


  Gebruikers op wie een dergelijke verwerking van toepassing is, kunnen daarom specifieke rechten uitoefenen die erop gericht zijn de potentiële gevolgen van de genomen geautomatiseerde besluiten te voorkomen of anderszins te beperken. Gebruikers hebben in het bijzonder recht om:

  • uitleg te krijgen over elk besluit dat wordt genomen ten gevolge van geautomatiseerde besluitvorming en het hun standpunt ten aanzien van dit besluit kenbaar te maken;
  • een beslissing aan te vechten door de Eigenaar te vragen deze te heroverwegen of op een andere basis een nieuwe beslissing te nemen;
  • bij een dergelijke verwerking om menselijke interventie van de Eigenaar te verzoeken en deze te verkrijgen.

  Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kunt u als Gebruiker het artikel van dit document ten aanzien van de Gebruiker raadplegen.

 • Analyse en voorspellingen op basis van de Gegevens van de Gebruiker (“profilering”)

  De Eigenaar kan de Persoons- en Gebruiksgegevens die verzameld zijn via deze Website gebruiken om Gebruikersprofielen te maken of bij te werken. Met dit type Gegevensverwerking kan de Eigenaar de keuzes, voorkeuren en het gedrag van de Gebruiker evalueren voor de doeleinden die in het betreffende artikel van dit document worden beschreven.
  Gebruikersprofielen kunnen ook worden aangemaakt met behulp van geautomatiseerde tools zoals algoritmen, die ook door derden kunnen worden geleverd. Om meer te weten te komen over de uitgevoerde profileringsactiviteiten, kunnen Gebruikers de relevante artikelen van dit document raadplegen.
  De Gebruiker heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen dit soort profileringsactiviteiten. Om meer te weten te komen over de rechten van de Gebruiker en hoe deze uit te oefenen, kan de Gebruiker het artikel van dit document raadplegen waarin de rechten van de Gebruiker worden beschreven.

 • Online verkopen van producten en services

  De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen.
  De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem.

Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

Deze Website gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: cookies-policy.

Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking

Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt

Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden.
Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track).

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Definities en juridisch kader

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven.

Deze Website (of deze Applicatie)

De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

Dienst

De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.